Terminal Interport v Haniske pri Košiciach

Projekt modernizácie prekladiska bude realizovaný v rámci rozvoja hlavnej siete TEN-T Rýn – Dunaj, konkrétne na trase Mníchov/Norimberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – hranica UA a prispeje ku ďalšiemu budovaniu a rozširovaniu dopravnej kapacity a služieb v tomto koridore.
Realizácia tohto projektu umožní predovšetkým presunúť zvyšovanú záťaž z nákladnej automobilovej cestnej dopravy na alternatívnu železničnú dopravu a posilniť železničné spojenie medzi Slovenskom (členská krajina EÚ ) a krajinami východne od Slovenska ( Ukrajina, eventuálne až Čína).

Modernizácia prekladiskového terminálu Interport zachováva jeho pôvodný prevádzkový účel, ktorým je prekládka tovarov prepravovaných bezpečnejším a efektívnejším spôsobom v uzavretých kontajneroch, vrátane zachovania súčasného napojenia na vonkajšiu dopravnú infraštruktúru (koľaje, prístupová cestná komunikácia ) s tým, že nevyhovujúce a zastaralé pôvodné technické riešenia v rámci areálu dáva do súladu s potrebami súčasnej doby, ako je napr. využívanie BAT, ochrana životného prostredia a celkové zvýšenie efektivity, hospodárnosti a bezpečnosti prevádzky prekladiska.